Dofinansowanie z UE

Fundusze Europejskie przyznane Polsce na lata 2014-2020 to ogromna szansa na rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach nowego budżetu dostaniemy ponad 100 mld euro. W nowej perspektywie na lata 2014-20 realizowanych będzie sześć programów krajowych oraz 16 programów regionalnych. Blisko 40 proc. funduszy zarządzanych będzie na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Nowa perspektywa większy nacisk kładzie na rozwój gospodarki. Największym wyzwaniem będzie innowacyjność.

Pozytywnym trendem jest zwiększenie aktywności polskich firm na rynkach zagranicznych. Konieczna jest, zatem realizacja działań, które ułatwią MŚP oferowanie produktów i usług na rynkach zagranicznych.

W nowym okresie budżetowym Regionalne Programy Operacyjne przewidziały działania służące:

  • zwiększeniu dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków o najwyższym potencjale eksportowym,
  • wsparciu instytucji otoczenia biznesu w zakresie działań przyczyniających się do internacjonalizacji MŚP,
  • tworzeniu narzędzi informatycznych promujących ofertę lokatorów IOB na rynkach międzynarodowych,
  • świadczeniu na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji,
  • prowadzeniu kampanii informacyjnej, promującej podejmowanie działalności międzynarodowej przez MŚP.

 

logo dofinansowań UE